وجود از نظر مفهوم مشترک معنوی می باشد.

وجود از نظر مفهوم مشترک معنوی می باشد یعنی در همه مواردی که بر اشیای مختلف حمل میگردد یک معنا دارد.

مشترک معنوی بودن وجود یک امر بدیهی و بی نیاز از دلیل وبرهان است.

بررسی دو نظریه دیگر در این بحث:

وجود مشترک لفظی است میان ماهیات گوناگون

دلایل بر ابطال این نظریه: لازمه مشترک لفظی بودن وجود این است که قضایای هلیّه بسیطه بی فایده باشند زیرا بر طبق نظریه ایشان در هر یک از این قضایا معنا ومفاد محمول همان معنا و مفاد موضوع است ودر نتیجه حمل شیء بر خودش می باشد.

ثانیا اینکه گاهی ماهیت شیء برای ما معلوم است و در وجودش تردید داریم (وگاهی به عکس)؛ تردید در یکی از دو چیز(وجود وماهیت) همراه با جزم ویقین به دیگری نشان دهندة مغایرت آن دو می باشد.

مفهوم وجود مشترک لفظی میان واجب و ممکن است.

دلیل بر ابطال: مغایرت در مصداق وجود مستلزم مغایرت در مفهوم وجود نیست ونباید حکم مصداق را به مفهوم سرایت داد. (در اینجا نیز حکم به مغایرت در مورد مصداق وجود است و نه مفهوم آن.)


بحث از مشترک معنوی بودن مفهوم وجود یک بحث لفظی است ولی از آن جهت در فلسفه مطرح میگردد که دو مسأله فلسفی بر آن متوقف میباشد: اصالت وجود و مشکک بودن وجود.

چاپایمیل