‏انواع تقدم و تأخر (اعم از اقسام حقيقی و اقسام اعتباری)‏

سبق و لُحوق همان تقدم (= پیشی) و تأخر (= پسی) است.

چاپایمیل