‏امر مشترك و ملاك سبق و لحوق در هر يك از اقسام آن‏

 

 

چاپایمیل