مقدمه

واژة عقل دارای اصطلاحات گوناگونی است[1]. ولی مقصود از عقل در این مرحله، مطلق علم و ادارک است، اعم از ادراک کلی، (و ادراکات جزئی: ) ادراک خیالی و ادارک حسی.

 


[1] یکی از معانی اصطلاحی عقل «مجردتام» است. (جوهر دارای پنج قسم است: عقل، نفس، ماده، صورت و مجسم.) اصطلاح دوم عقل همان‌«مدرک کلیات» است؛  و گاهی به معنای مصدری، یعنی «ادارک کلیات» نیز بکار می رود.

چاپایمیل