عدم اختصاص علم حضوری به علم شيء به خودش‏

 

 

چاپایمیل