‏نحوه دستيابی ذهن به مفاهيم اعتباری

مفاهيم اعتباري از خارج انتزاع نشده‌اند چرا که مفاهيمي ماهوي نيستند که هم در خارج و هم در ذهن تحقق يابند اما در عين حال از مصاديق انتزاع شده‌اند. زیرا اين مفاهيم يک سري علوم حصولي هستند که آثار برآنها بار نمي‌شود. همچنین تشکيل يک مفهوم و يک علم حصولي در ذهن متوقف بر ارتباط با مصداق آن مفهوم است. بنابراین بايد گفت اين مفاهيم از مصاديقي که در ذهن هستند انتزاع شده‌اند.

چاپایمیل