فعل و انفعالات مادی در اندامهای ادراکی نقش اعدادی برای ادراک دارد

چاپایمیل