تشکيل يک مفهوم در ذهن متوقف بر ارتباط نفس با مصداق آن مفهوم است

 

 

چاپایمیل