‏مؤثر حقيقي فقط خداست. (اثبات توحيد افعالي)‏

چاپایمیل