فاعل تامّ، پيش از فعل خود و قوي تر از آن است

چاپایمیل