شيء بسيط نمی تواند هم فاعل باشد و هم قابل

 

 

چاپایمیل