فقدان غايت در افعال باطل‏

پاره اي از حرکات طبيعي و يا ارادي وجود دارند که پيش از رسيدن به غايت و نقطة پاياني حرکت، متوقف مي‌شوند. اين گونه از افعال و حرکات «فعل باطل» مي نامند.
نکته: فقدان غايت در اين گونه از افعال ضرري به این مدعا که «هر فعل و حرکتي، خواه طبيعي و خواه ارادي، داراي غايتي است، که بر آن مترتب مي گردد»، وارد نمي سازد.

چاپایمیل