‏افعال مجردات تامّ فاقد مبدأ شوقي است‏

بنابر نظر مشهور حکيمان : شوق فقط به کمالي تعلقي مي گيرد که در فاعل تحقق ندارد، و فاعل فاقد آن مي‌باشد؛ و شوق تنها در فاعل علمي اي که يک نحوه تعلق وابستگي به ماده دارد، بوجود مي آيد، بنابراين، در فاعل مجرد از مبادي فعل ارادي فقط علم و اراده وجود دارد، و از شوق و قوة عامله در آنها خبري نيست. برخلاف فاعل علمي اي که يک نحوه تعلق به ماده دارد؛ چراکه اين گونه فاعلها، از علم، شوق، اراده و نيروي مادي مباشر بافعل برخودار مي باشند.

چاپایمیل