‏نظريه ذي مقراطيس (دمکريتس)‏ - اتفاقی بودن پيدايش عالم

چاپایمیل