صورت اخير شيء، مالک همه آثار آن است

 

 

چاپایمیل