‏طرفين نسبت بايد در ظرف وجود نسبت موجود باشند‏

 

 

چاپایمیل