‏انقسام حرکت به اجزای کوچک تر حدّ يقف ندارد

انقسام حرکت به اجزاي کوچک تر حدّيقف ندارد.[1]

زيرا اگر اين تقسيم به جايي برسد که در آن بايستد، و نتواند از آن بگذرد (يعني اگر در روند تقسيم به اجزايي برسيم که حتي به کمک و هم يا عقل هم نتوان آنها را به اجزاي کوچکتر تقسيم نمود) حرکت مرکب از «اجزاي لاتتجزي» (= اجزاي که فاقد بعد و امتداد بوده، و قابل تجزيه نمي‌باشند)، خواهد بود؛ ولی گفته شده بود که هيچ امر ممتد و کشش داري نمي‌تواند از اجزاي فاقدبعد وامتداد (جزء لايتجزي) تشکيل شده باشد.
 

[1] بدين معنا که هر جزيي براي حرکت در نظر بگيريم، خود آن جزء نيز قابل انقسام به اجزاي کوچکتر است؛ و هر يک از آن اجزاء نيز، به نوبة خود، قابل انقسام به اجزاي کوچکتر مي‌باشند؛ به همين ترتيب

چاپایمیل