مسافت حرکت‏

مسافت حرکت همان مقوله اي[1] است که حرکت در آن واقع مي‌شود؛ مانند حرکت جسم در کم خود بواسطة رشدکردن، و در کيف خود بواسطة تغيير حالت دادن.
 

[1] - نکته اينکه فلاسفه مقوله را مسافت حرکت (به معناي ما فيه الحرکه) دانسته اند، آن است که در تمام مراحل حرکت، مقوله صدق مي‌کند، جاي خود را به مقوله ديگري نمي‌دهد. يعني چون مفهوم مقوله خاصي که حرکت در آن واقع ميشود، بر همه مراتب و مراحل حرکت منطبق مي‌شود، مي‌توان آن را کانال و مجراي حرکت بشمار آورد. (رک: تعليقه علي نهايه الحکمه، شماره304).

چاپایمیل