‏زمان (اثبات زمان به عنوان کم متصل غيرقارّ)‏

چاپایمیل