علم کیف بالذات است و صورت ذهنی کیف بالعرض‏

چاپایمیل