‏هر مفهومی یا واجب است یا ممکن و یا ممتنع‏

چاپایمیل