‏تقسیم هر یک از مواد سه گانه به مابالذات ، مابالغیر ، مابالقیاس‏

چاپایمیل