شیء تا واجب نگردد به وجود نمی آید و قول به اولویت باطل است.‏

 

 

چاپایمیل