نیاز ممکن به علت، و اینکه علتِ نیاز به علت نیز، امکان است نه حدوث‏

چاپایمیل