‏واجب بالذات شريکی در هيچ يک از مفاهيم از جهت مصداق ندارد.‏

چاپایمیل