‏بيان صفات واجب تعالی به نحو کلّی و تقسيم آن‏

چاپایمیل