مقدمه وجود مستقل و رابط‏

    موجود بر دوقسم است: موجودی که وجودش فی نفسه میباشد که به آن وجود مستقل، محمولی و نفسی گفته میشود. و موجودی که وجودش فی غیره میباشدو به آن وجود رابط گفته میشود.

در مثال زید ایستاده است. زید یک وجود مستقل، و قیام زید که مرکب تقییدیه است نیز یک وجود مستقل است. و است در جمله نسبت و ربطی است که وابسته به دوطرف است و ذاتی مستقل و جدا از دو طرف خود ندارد.

چاپایمیل