تقسیم وجود نفسی به وجود لنفسه و وجود لغیره

دلیل بر تحقق وجود لغیره:

1.       وجود اعراض: زیرا وجود هر یک از اعراض همانگونه که از ماهیت خودش عدم را طرد میکند از موضوعش نیز یک نوع عدم زائد بر ذاتش را طرد میکند.

2.       صورتهای نوعی منطبع در ماده: ( مانند صورت نباتی یا حیوانی ) این صورتها یک نوع حصول برای مواد خودشان دارند و به سبب آن حصول نوعی از عدم را از آنها طرد میکنند.

و مقصود از لغیره همین است که وجود شیء به گونه ای باشد که علاوه بر طرد عدم از ذات خودش یک نوع عدمی نیز از غیر خودش برطرف سازد.

چاپایمیل