نحوه اختلاف وجود رابط و مستقل

آیا اختلاف میان وجود مستقل ورابط، یک اختلاف نوعی است یا نه؟

جواب صحیح آن است که اختلاف میان وجود رابط و مستقل اختلافی نوعی نیست زیرا نیازمندی و وابستگی معلول به علت ذاتی معلول است و لازمة این امر آن است که معلول عین نیاز و وابستگی به وجود علت باشد و هیچ گونه استقلالی برای آن فرض نشود.

 

نتایج بحث:

 

الف. مفهوم در استقلال و عدم استقلالش تابع وجودی است که مفهوم از آن انتزاع میشود و به خودی خود مبهم است.

 

پس حدود و اعراض، یا نظر به خودشان و مقایسه بین با یکدیگر ماهیات جوهری و عرضی هستند و در صورتی که با مبدء نخستین سنجیده شوند یک سری روابط وجودی هستند و فی انفسها و با قطع نظر از وجودشان، نه مستقل اند و نه رابط.

 

ب. وجود های رابط بر دو دسته اند: وجود های رابط قائم به یک طرف ( وجود معلول نسبت به علّتش ) و وجود های رابط قائم به دو طرف.

 

ج. در هستی فقط یک وجود مستقل داریم و دیگر موجودات همگی نسبت و اضافه هستند

 


اگر بگوییم اختلاف آنها اختلافی نوعی است معنایش این است که نمی توان از وجود رابط مفهوم مستقلی به دست آورد.

چاپایمیل