فروع بحث وجود رابط

      1.                ظرف تحقق نسبت همان ظرف تحقق طرفینش است.

(خواه آن ظرف در خارج باشد و یا در ذهن)

2.                لزوم اتحاد میان طرفین وجود رابط.

وجود رابط وحدت شخصی دارد یعنی یک وجود است که در دو طرف تحقق یافته است. و همین وحدت شخصی ِ وجود رابط، اقتضا میکند یک نوع اتحادی میان طرفین آن تحقق داشته باشد.

3.                در حمل های اوّلی و هلیّات بسیطه رابط وجود ندارد.

زیرا در این نوع حمل ها موضوع و محمول یک چیز هستند و معنا ندارد میان شیء و خودش نسبت و رابطه ای برقرار باشد. (مگر بر حسب اعتبار ذهنی)

4.                عدم رابط تحقق ندارد. یعنی عدمی که رابط باشد در آنها وجود ندارد.

در قضایای موجبه ای که یکی از طرف آنها و یا دو طرف آن عدم است مانند زید معدوم است و یا شریک الباری معدوم است و همچنین در قضایای سالبه مانند انسان سنگ نیست. بر حسب اعتبار ذهنی رابط میانشان فرض میشود.

5.                وجود رابط ماهیت ندارد.

زیرا ماهیات مفاهیمی هستند که در پاسخ از چیستی اشیاء بیان میشوند ولذا مستقل در مفهومیت میباشند در حالی که وجودهای رابط مفهومی که مستقلاً ادراک شود ندارند.

 

چاپایمیل