فواید مسواک زدن‏

در روایتی امام صادق علیه السلام در خصوص فواید مسواک زدن فرمودند:

مسواک زدن دوازده ویژگى دارد:

-1جزء سنت است.

-2پاکیزه‏کننده دهان است.

-3روشنى بخش چشم است.

-4خداوند را خشنود مى‏کند.

-5دندانها را سفید مى‏کند.

-6زردى دندان را از بین مى‏برد.

-7اشتها را زیاد مى‏کند.

-8لثه را محکم مى‏کند.

-9بلغم را از بین مى‏برد.

-10حافظه را زیاد مى‏کند.

-11اجر هر کار نیکى را مضاعف مى‏کند.

-12فرشتگان را شاد مى‏کند.

چاپایمیل