‏جهت وصول مهمات به اسم یا کافى المهمات‏

این رباعى را در هر سحر بعد از نماز شب بخواند، آنچه حاجت دارد انشاء الله روا شود. (گویند به تجربه هم رسیده است.)

 

در هر سحرى با تو همى گویم راز

 

بر حضرت تو همى کنم رازو نیاز.

 

بى منت بندگانت اى بنده نواز

کار من بیچاره درمانده بساز.

چاپایمیل