یک رباعی از شیح بهایی‏

گر کسب کمال مى کنى مى گذرد

ور فکر محال مى کنى مى گذرد.

 

دنیا همه سر بسر خیال است خیال

هر نوع خیال مى کنى مى گذرد.

چاپایمیل