‏همه باید در این سه آیه تاءمل کنند مخصوصا علماء‏

شیخ بهائى مى گوید: پدرم وصیت کرد که در سه آیه تاءمل کنم و در مضمون و معناى آن تدبر و تفکر کنم .
1- سوره حجرات آیه 13: (( ان اکرمکم عندالله اتقیکم ، )) همانا گرامى ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست .
2- سوره قصص آیه 83: (( تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فى الارض و لافسادا و العاقبة للمتقین . ))
آن خانه آخرت (و نعمتهاى بهشتى ) را براى کسانى قرار مى دهیم که اراده برترى طلبى و مقام پرستى و تکبر و فساد بر روى زمین نکنند و عاقبت (بخیرى ) مخصوص متقین و پرهیزکاران است .
3- سوره فاطر آیه 37: (( اولم نعمر کم یتذکر فیه من تذکر و جائکم النذیر.
یعنى روز قیامت (خداى متعال خطاب به بندگان مى کند) آیا به شما (آنقدر) عمر ندادیم که اگر مى خواستید پند بگیرید و متذکر شوید پند مى گرفتید و متذکر مى شدید و آیا براى شما (پیامبر) نفرستادیم که شما را از عذاب بترساند؟

چاپایمیل