‏چرا صفات دیگر خدا در" بِسْمِ اللَّهِ" نیامده است؟‏

چاپایمیل