دستورات حاج شیخ جواد انصاری همدانی

دستورات حضرت آیت الحق آقای حاج شیخ جواد انصاری همدانی:

1- نوافل لیلیه و نهاریه و با عدم موفقیت ، اتیان به قضای آن ها یا تقدیم آن ها .

2- توجه کامل عندالصلوه با سجاده و لباس سفید و پنج انگشتر (فیروزه ، دُر ، یاقوت معدنی ، عقیق قرمز ، عقیق زرد ) و استعمال عطر و مسواک و شانه عند الصلوه .

3- خوردن مویز ، سرکه ، انار ، نان جو ، ( برای ایجاد نورانیت ).

4- روزه حداقل در هر ماه سه مرتبه و جوع به قدر امکان .

5- بیداری آخر شب .

6- توسل به ائمة طاهرین (ع) خصوصاً حضرت ولی عصر (عج) .

7- صلوات روز جمعه بعد از نماز عصر جمعه و در تعقیب آن اللهم عرفنی نفسک الخ خوانده شود.

8- دوام طهارت و الاتیان الجمعه حتماً و بسایر الاغسال المستحبه علی قدر الامکان .

9- تفریق در صلوات.

چاپایمیل