طریقه خواندن سوره مزمل جهت رسیدن به حاجت‏

جهت رسیدن به حاجت‏، یازده روز هر روزى یازده بار (بعد از نماز صبح ) سوره مزمل را بخواند و در هر روز یازده بار بخواند:

یا مُسَبِّب سَبِّب یا مُفَتِّح فَتِّح یا مُفَرِّج فَرِّج یا مُدَبِّر دَبِّر یا مُسَهِّل سَهِّل یا مُیَسِّر یَسِّر یا مُتَمِّم تَمِّم بِرحمتک یا ارحم الراحمین

شیخ بهائی قدس سره فرمود جهت مطلبى یک روز خواندم ظهر همان روز مطلب حاصل شد.

منبع: سایت مزمل

چاپایمیل