‏نتیجه بی خیالی در مقابل منکرات‏

خداوند «دو ملک» را مأمور کرد تا شهری را سرنگون کنند. چون به آنجا رسیدند مردی را دیدند که خدا را می‌خواند و تضرع می‌کند. یکی از آن دو فرشته به دیگری گفت: این دعاکننده را نمی‌بینی؟ گفت: چرا، ولکن امر خداست باید اجراء شود.

 

اولی گفت: نه، از خدا سؤال کنم، و از حق مسألت کرد که: در این شهر بنده‌ای ترا می‌خواند و تضرع می‌کند آیا عذاب را نازل کنیم؟

 

فرمود: امری که دادم انجام دهید، آن مرد هیچگاه برای امر من رنگش تغییر نکرده و از کارهای ناشایست مردم خشمگین نشده است.

 

 

منبع: جامع السعادات، 2/231

چاپایمیل