‏پخته نشدن ماهى در آتش به برکت صلوات‏

در کتاب مفتاح الجنة مرویست که در زمان حضرت رسول صلى الله علیه و آله شخصى ماهى مرده اى را از بازار گرفته به خانه اش آورده و با زن آتش ‍ افروخته و ماهى را بر روى آتش انداختند، تا کباب شود.
آتش بر ماهى تاءثیر نکرد! و اصلا از ماهى به قدر ذره اى نسوخت تا یک ساعت ماهى را روى آتش گذاشتند، مطلقا نه سوخت و نه پخته شد مرد و زن در کار ماهى تعجب کردند، و حیران ماندند، آخر آن شخص ماهى را به دستمال بسته به خدمت حضرت رسول صلى الله علیه و آله ماجرا را عرض کرد.
حضرت به آن ماهى خطاب فرمود: که به چه سبب آتش به تو تاءثیر نمى کند؟ و تو را کباب نمى کند؟ ماهى به قدرت الهى و معجزه رسالت پناهى به زبان فصیح به تکلم درآمده و گفت :
یا رسول الله از برکت تو و آل تو آتش مرا نمى سوزاند به جهت این که در فلان دریا بودم روزى یک کشتى از دریا مى گذشت ، شخصى در میان کشتى بر تو و عترت تو صلوات مى فرستاد، و من نیز بر تو و اولاد تو صلوات فرستادم ، چنانکه از آن شخص یاد گرفتم ، پس از جانب حق تعالى به من ندا رسید که جسد تو بر آتش حرام شد و آتش بر تو تاءثیر نخواهد کرد.

چاپایمیل