‏گربه رکن الدوله

گویند: رکن الدولة گربه اى داشت ، و بعضى از دوستانش وقتى مى خواستند با او ملاقات کنند و ملاقات با رکن الدولة برایشان مشکل بود حاجت خود را در کاغذى مى نوشتند و به گردن گربه آویزان مى کردند، پس رکن الدولة مى دید و مى گرفت و مى خواند و جواب را مى نوشت و به گردن گربه مى بست ، و گربه جواب را براى صاحب نامه بر مى گرداند تا آن را بخواند.

چاپایمیل