‏دعا خوانی به شیوه بی سوادان!‏

در خزائن است که: شخصى بعد از دعائى سر به سجده نهاده و میگفت : شکراالله شکراالله تا صد دفعه آنرا تکرار کرد؛ پس گفت : اقلش ‍ اقلش و آن را نیز تا ده مرتبه تکرار کرد از او سئوال شد که این چه معنى دارد؟ گفت : نمى دانم ولى در دعا وارد شده، و کتاب دعائى را گشود و آن دعا را نشان داد.

در آن نوشته شده بود که فلان دعا را بخواند و بعد از آن صد مرتبه شکراالله شکراالله بگوید و اقلش ده مرتبه است یعنى کمتر از ده مرتبه نگوید.

چاپایمیل