‏اقسام روزی‏

    ای فرزند آدم ! رزق و روزی دو گونه است، روزیی که تو آن را جویی و روزیی  که تو را می جوید، که اگر به سراغش نروی به سوی تو می آید. پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه، که بر طرف کردن اندوه هر روز  از عمر، تو را کافی است.
    اگر سال آینده در شمار عمر تو باشد همانا خدای بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد، و اگر از شمار عمرت نباشد تو را با اندوه  آن،چه کار است؟ که هرگز جوینده ای در گرفتن سهم تو بر تو پیشی نگیرد ، و چیره شونده ای  بر توچیره نگردد، و آنچه برای تو مقدَر گشته بی کم و کاست به تو خواهد رسید. 

چاپایمیل