اميد بهترين و بالاترين قوه محرك زندگي است

تعدادي موش رو دانشمندان داخل يك استخر اب انداختند، تمامي موشها فقط ١٧دقيقه توانستند زنده بمانند و در نهايت خفه شدند.

دوباره دانشمندان با اينكه ميدانستند موش بيش از ١٧دقيقه زنده نمي مانند تعداد ديگري موش رو به داخل همان استخر انداختند و با علم ١٧دقيقه تا مرگ موشها تمامي موشها رو قبل از ١٧ دقيقه از اب جمع كردند وتمامي آنها زنده ماندند.

موشها پس از مدتي تنفس و استراحت  دوباره به اب انداخته شدند.

حدس ميزنيد اين بار چند دقيقه زنده ماندند؟ 26 ساعت طول كشيد تا آنها مردند.

انها به اين اميد كه دوباره دستي خواهد امد و نجات پيدا ميكنند ،٢٦ساعت تمام طاقت آوردند.

اميد بهترين و بالاترين قوه محرك زندگي است.

چاپایمیل