من یاغی نیستم...

روزی مرحوم آخوند کاشی مشغول وضوگرفتن بودند، که شخصی با عجله آمد وضو گرفت و به داخل اتاق رفت و به نماز ایستاد، با توجه با این که مرحوم کاشی خیلی با دقت وضو می گرفت و همه آداب و ادعیه ی وضو را به جا می آورد؛ تا وضوی آخوند تمام شود، آن شخص نماز ظهر و عصر خود را هم خوانده بود،

به هنگام خروج با مرحوم کاشی رو به رو شد.

ایشان پرسیدند :چه کار می کردی؟ گفت: هیچ.

فرمود : تو هیچ کار نمی کردی؟؟ گفت: نه !! (می دانست که اگر بگوید نماز می خواندم، کار بیخ پیدا می کند،)

آقا فرمود : مگر تو نماز نمی خواندی ؟؟ گفت: نه !!

آخوند فرمود : من خودم دیدم داشتی نماز می خواندی. گفت : نه آقا اشتباه دیدی

سؤال کردند : پس چه کار می کردی ؟؟ گفت : فقط آمده بودم، به خدا بگویم من یاغی نیستم، همین !!

این جمله در مرحوم آخوند (رحمه الله) خیلی تأثیر گذاشت.. تا مدت ها هر وقت از احوال آخوند می پرسیدند، ایشان با حال خاصی می فرمود : من یاغی نیستم!

چاپایمیل