دوستی نسیه

هارون به بهلول گفت: دوست ترین مردمان در نزد تو کیست؟ گفت: آن که شکمم را سیر سازد.

گفت: من سیر سازم. پس مرا دوست خواهی داشت یا نه؟ گفت: دوستی نسیه نمی شود.

حکایتی از عبید زاكانی

چاپایمیل