حکایت تیر انداز

شخصی تیری به مرغی انداخت. خطا رفت.

رفیقش گفت: احسنت! تیر انداز بر آشفت که مرا ریشخند می کنی؟

گفت: نی می گویم احسنت اما به مرغ!

حکایتی از عبید زاكانی

چاپایمیل