فریاد در چاه

 حضرت رسول در یکی از غزوات مردی را فرستاد تا از چاه برای لشکر آب بکشد.

مرد برگشت و گفت که چاه پر از خون است.

حضرت فرمود: پندارم علی (ع) اسرار درد آمیز خود را با چاه باز گفته است.

به نقل از منطق الطیر عطار نیشابوری

چاپایمیل