حكایت فخر توانگر

از امام جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام) نقل است كه: درویشی به نزد پبامبر(صلی الله علیه و اله) آمد. توانگری نزد آن حضرت بود و جامه خویش از درویش در كشید. پیامبر(صلی الله علیه و اله)  فرمود: چه چیز ترا بدین كار واداشت؟ آیا ترسیدی تهیدستی او به تو رسد یا توانگری تو به وی؟

توانگر گفت: ای پیامبر خدا، اكنون كه چنین فرمودی، نیم دارائی من از آن او باشد. پیامبر (ص) از تهیدست پرسید: آیا می پذیری؟ گفت: نه. پرسید: چرا؟

گفت: ترسم از آن است كه من نیز به همان دچار شوم كه او دچار آن است.

به نقل از كشكول شیخ بهایی

چاپایمیل