فرزند پنج روزه

مردی زنی بگرفت به روز پنجم فرزندی بزاد. مرد به بازار رفت و لوح و دواتی بخرید.

او را گفتند: این از بهر چه خریدی؟ گفت: طفلی را که پنج روزه زایند سه روزه مکتبی شود.

به نقل از عبید زاكانی

چاپایمیل