از قهوه لذت ببرید

یک گروه از دوستان به ملاقات استاد دانشگاهی رفتند.

گفتگو خیلی زود به شکایت در مورد استرس و تنش در زندگي تبدیل شد.

استاد از آشپزخانه بازگشت و به آنان قهوه در چند فنجان مختلف تعارف کرد؛ فنجان شیشه‌ای، فنجان کریستال، فنجان چینی، بعضی درخشان، تعدادی با ظاهری ساده، تعدادی معمولی و تعدادی گرانقیمت.

وقتی همه آنان فنجانی در دست داشتند، استاد گفت: اگر توجه کرده باشید تمام فنجان‌های خوش‌قیافه و گران برداشته شدند، در حالیکه فنجان‌های معمولی جا ماندند!

استاد گفت: هر کدام یک از شما بهترین فنجان‌ها را خواستید و آن ریشه استرس و تنش شماست!  آنچه شما واقعاً می‌خواستید قهوه بود نه فنجان!  اما با این وجود شما باز هم فنجان را انتخاب کردید!  اگر زندگی قهوه باشد پس مشاغل، پول، موقعیت، عشق و غيره، فنجان‌ها هستند! فنجان‌ها وسیله‌هایی هستند که زندگی را فقط در خود جای داده‌اند.

لطفاً نگذارید فنجان‌ها کنترل شما را در دست گیرند!

از قهوه لذت ببرید...

چاپایمیل